TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

(Ngày đăng: 10/10/2016, số lượt xem: 6218)

      Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa

 Thời gian qua, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa…Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu quả ứng dụng vào công tác quản lý chưa cao, một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực triển khai các ứng dụng CNTT nền tảng cho chính quyền điện tử.

UDCNTT.jpg

Để tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, kịp thời triển khai các công việc theo Nghị quyết số 36a của Chính phủ và Quyết định số 1819 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1136 về thực hiện nghị quyết 36a trên địa bàn tỉnh, mới đây (ngày 03-10-2016) UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt hơn trong việc sử dụng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành của đơn vị; tổ chức triển khai các ứng dụng CNTT nền tảng xây dựng chính quyền điện tử. Cùng với đó, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; tăng cường sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến,…

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ứng dụng chữ ký số khi gửi văn bản điện tử của cơ quan gửi qua hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, văn bản đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời giao thủ trưởng các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ bắt buộc; đơn vị nào không thực hiện hoặc làm chậm tiến độ xây dựng chính quyền điện tử phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và không được xét thi đua, khen thưởng trong năm.

Phùng Thị Hồng
Các tin khác