TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM CNTT&TT

I. Lãnh đạo trung tâm

     1. Phó giám đốc phụ trách: Tô Trọng Hân

PGDPhuTrach.jpg

   Điện thoại: 0211 3 566 789

   Email: hantt10@vinhphuc.gov.vn; hanmath2008@gmail.com

   Hotline: 0912 599 306; 0984 578 128

    2.  Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Duyên

PGD.jpg

   Điện thoại: 0211 3 727 799

   Email: DuyenNN@vinhphuc.gov.vn;

   Hotline: 0915 106 076

I. Các phòng chuyên môn

1. Phòng Hành chính - tổng hợp:

- Trưởng phòng: Kim Thị Ánh Tuyết

Tuyet.jpg

Điện thoại: (0211) 3 847 156

   Email: TuyetKTA@vinhphuc.gov.vn;

   Hotline: 0914 897 979

Các viên chức thuộc phòng: Nguyễn Thị Thanh Thúy Hòa; Nguyễn Xuân Hải

 PhongHCTH.jpg

2. Phòng Kỹ thuật:

- Trưởng phòng: Cao Xuân Tới

 

Điện thoại: (0211) 3 71 71 71

   Email: ToiCX@vinhphuc.gov.vn;

   Hotline: 0916 841234

Các viên chức thuộc phòng: Nguyễn Quốc Toàn

 PhongDichVu.jpg

3. Phòng Tin học hóa:

- Trưởng phòng: Nguyễn Triệu Tuấn

TuanNt.jpg

Điện thoại: (0211) 3 728 955

   Email: TuanNT2@vinhphuc.gov.vn;

   Hotline: 0988 484 575

PhongPM.jpg

4. Phòng Đào tạo:

- Trưởng phòng: Phùng Thị Hồng

 

Điện thoại: (0211) 3 847 885

   Email: HongPT@vinhphuc.gov.vn;

   Hotline: 0983 036 081

PhongDaoTao.jpg