TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
Đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
(Theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Loại chứng chỉ:
TÊN MÔ ĐUN KỸ NĂNG NÂNG CAO DỰ THI
(Phải chọn tối thiểu 03 mô đun kỹ năng để dự thi cấp chứng chỉ nâng cao)
STT Tên mô đun kỹ năng Chọn tất cả
YÊU CẦU KHÁC(NẾU CÓ)

Upload ảnh thẻ:
Lưu thông tin yêu cầu Về trang chủ