TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Chọn năm học: Chọn kỳ thi:
Chọn lớp học: Mã tài khoản thi:
Tên của thí sinh: Số câu trả lời đúng:
Từ số câu trả lời đúng: Đến số câu trả lời đúng:
Thi từ ngày: đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

Chọn phòng thi:

STT Số báo danh Mã tài khoản thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xem lại bài thi trắc nghiệm In phiếu kết quả
1 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
2 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
3
4 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
5 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
6 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
7 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
8 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
9 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
10 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
11 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
12 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
13 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
14 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
15 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
16 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
17 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
18 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
19 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
20 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
21 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
22 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
23 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
24 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
25 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
#