TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Chọn năm học: Chọn kỳ thi:
Chọn lớp học: Mã tài khoản thi:
Tên của thí sinh: Số câu trả lời đúng:
Từ số câu trả lời đúng: Đến số câu trả lời đúng:
Thi từ ngày: đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

Chọn phòng thi:

STT Số báo danh Mã tài khoản thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xem lại bài thi trắc nghiệm
1 Xem lại bài thi trắc nghiệm
2 Xem lại bài thi trắc nghiệm
3 Xem lại bài thi trắc nghiệm
4 Xem lại bài thi trắc nghiệm
5 Xem lại bài thi trắc nghiệm
6 Xem lại bài thi trắc nghiệm
7 Xem lại bài thi trắc nghiệm
8 Xem lại bài thi trắc nghiệm
9 Xem lại bài thi trắc nghiệm
10 Xem lại bài thi trắc nghiệm
11 Xem lại bài thi trắc nghiệm
12
13 Xem lại bài thi trắc nghiệm
14
15 Xem lại bài thi trắc nghiệm
16 Xem lại bài thi trắc nghiệm
17
18
19 Xem lại bài thi trắc nghiệm
20
21 Xem lại bài thi trắc nghiệm
22 Xem lại bài thi trắc nghiệm
23 Xem lại bài thi trắc nghiệm
24 Xem lại bài thi trắc nghiệm
#