TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
DANH SÁCH CÁC KỲ THI
[Tổng số danh sách: 14] Chọn năm học:
STT Tên kỳ thi Thông tin về kỳ thi Vào thi Tra cứu thông tin
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi
Vào thực hiện kỳ thi

#