TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tần 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Số: 01/QĐ-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

          Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-STTTT ngày 02/6/2009 của Sở TT&TT về việc đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông(CNTT&TT);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm CNTT&TT,

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng:  

1. Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở TT&TT. Trung tâm CNTT&TT thực hiện các chức năng thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh, bao gồm:

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ, chứng nhận về CNTT-TT;

+ Ứng cứu sự cố, hướng dẫn sử dụng ứng dụng về CNTT-TT cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, tổ chức công dân trên địa bàn;

+ Tư vấn về giải pháp, dự án, quản lý CNTT-TT;

+ Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, kiểm thử, kiểm định, đánh giá và chuyển giao các sản phẩm về CNTT-TT;

+ Cung cấp các dịch vụ về CNTT-TT;

2. Trung tâm CNTT&TT có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ, chứng nhận về CNTT&TT:

- Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT-TT; khảo sát, đánh giá hiện trạng, trình độ ứng dụng CNTT-TT; tổ chức đăng ký, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về CNTT-TT;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho quản trị mạng, cán bộ chuyên trách về CNTT-TT;

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản lý, tư vấn về CNTT-TT;

- Kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ, chứng nhận các trình độ, loại hình đào tạo, bồi dưỡng về CNTT-TT theo quy định;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT-TT;

- Liên kết đào tạo các trình độ về CNTT-TT.

2. Ứng cứu sự cố, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng CNTT-TT:

- Tổ chức trực, hỗ trợ, ứng cứu các sự cố về CNTT-TT bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

- Hướng dẫn sử dụng các thiết bị, ứng dụng, hạ tầng, quy trình, nghiệp vụ CNTT-TT;

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin và khai thác hiệu quả các ứng dụng và hạ tầng CNTT-TT;

- Tham gia các mạng lưới ứng cứu sự cố về CNTT-TT; các chương trình hội thảo, diễn tập xử lý các sự cố về CNTT-TT do Bộ và các cơ quan thuộc Bộ TT-TT tổ chức.

3. Tư vấn về giải pháp, dự án, quản lý CNTT-TT:

- Tư vấn về giải pháp CNTT-TT: phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống thống tin, hệ thống mạng, an toàn, bảo mật thông tin;

- Tư vấn về dự án CNTT-TT: khảo sát, thiết kế, lập dự án, đấu thầu, quản lý dự án, tổ chức triển khai, giám sát thi công dự án, đánh giá dự án;

- Tư vấn về quản lý CNTT-TT: chính sách, quy hoạch, kế hoạch về CNTT-TT.

4. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, kiểm thử, kiểm định, đánh giá và chuyển giao các sản phẩm về CNTT-TT:

- Tổ chức đo, kiểm định, đánh giá giải pháp, chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư dự án CNTT-TT; mức độ an toàn, an ninh thông tin;

- Nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp, sáng kiến, cải tiến, kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm mới về CNTT-TT và đề xuất đưa vào áp dụng trong thực tiễn;

- Nâng cấp, bảo trì, phát triển, xây dựng và chuyển giao các phần mềm ứng dụng; hạ tầng ứng dụng CNTT-TT; thi công các dự án, công trình, hạng mục đầu tư về CNTT-TT;

- Nghiên cứu triển khai chứng thực chữ ký số, chứng thư số, chữ ký số công cộng(CA) và tích hợp vào các phần mềm ứng dụng;

- Số hóa các văn bản, tài liệu, ấn phẩm, tác phẩm có bản quyền; cung cấp các nội dung thông tin số;

5. Cung cấp các dịch vụ về CNTT-TT cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân:

- Cung cấp, cho thuê thiết bị CNTT-TT, phòng học vi tính; lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, phát triển cơ sở hạ tầng về CNTT-TT;

- Cung cấp, cho thuê các phần mềm chuyên ngành; phối hợp với các doanh nghiệp CNTT&TT trao đổi sản phẩm, phát triển thị trường;

- Cung cấp dịch vụ quản trị nội dung số, đo kiểm chất lượng thiết bị và công trình CNTT-TT; đào tạo, chuyển giao công nghệ về CNTT-TT; xây dựng và triển khai các hệ thống thống tin và các CSDL chuyên ngành;

- Cung cấp các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin;

- Tư vấn về giải pháp, dự án, quản lý CNTT-TT.

6. Một số nhiệm vụ khác:

- Tham gia hội đồng khoa học, nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học về CNTT-TT;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm về lĩnh vực CNTT-TT;

- Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, công văn, hồ sơ, tài liệu theo quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở TT&TT giao.    

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức, biên chế của Trung tâm CNTT&TT:   

1. Trung tâm CNTT&TT có Giám đốc, không quá 03 Phó giám đốc và các viên chức, lao động hợp đồng. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật các lĩnh vực được phân công;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trung tâm CNTT&TT có các phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp;  Phòng Đào tạo; Phòng Kỹ thuật; Phòng Tin học hóa.

3. Biên chế của Trung tâm CNTT&TT do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở TT&TT được UBND tỉnh giao hàng năm. Giao Giám đốc Trung tâm CNTT&TT xây dựng quy chế làm việc; xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng trực thuộc trình Giám đốc Sở phê duyệt; bố trí cán bộ viên chức của Trung tâm phù hợp với khả năng, năng lực và đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 39/QĐ-STTTT ngày 02/6/2009.

Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Giám đốc Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng thông tin, Trưởng các phòng thuộc Sở TT&TT và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội Vụ (BC);

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, TP, TX;

- Như Điều 4;

- Lưu VT (50).

 

GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

 

  

Trần Gia Long